Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Krisstöd

Bygg upp en väl fungerande organisation för krisarbete. Med oss får ni kvalificerat stöd både innan, under och efter en kris. Välj om ni vill ha tillgång till en telefonjour dit medarbetare och chefer får snabb kontakt med våra krisspecialister. Dygnet runt eller under dagtid, ni väljer vad som passar er.

Krisstöd

Genom våra krisstödstjänster får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning. Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Ett bra omhändertagande i krissituationer får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktigt positiv inverkan på relationen mellan chefer och medarbetare.

Krisstöd i alla faser

Previa hjälper till att skapa väl fungerande organisationer för krisarbete och erbjuder kvalificerat stöd innan, under och efter en kris. 

Innan något händer – förebyggande krisarbete

  • Hjälp att förbereda och krissäkra organisationen utifrån krav från Arbetsmiljöverkets föreskrifter inom första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7).
  • Stöttning i att formulera en krisplan.
  • Skräddarsydda utbildningar för era chefer, arbetsledare och krisgrupper.
  • Processledda scenarioövningar för att veta hur ni ska agera om en kris inträffar. Medarbetarna blir utbildade i Första hjälpen.  

Under en kris – krisstöd dygnet runt

  • Tillgång till en telefonjour som är öppen dygnet runt eller dagtid, ni väljer. Era medarbetare och chefer kan då snabbt få kontakt med Previas krisspecialister.
  • Chefshandledning i att hantera krisen med våra krisspecialister. De gör en bedömning av situationen och rekommendationer på insater.
  • Professionellt stöd för att kunna göra rätt bedömningar i ett utsatt läge.
  • Previas krisspecialister når ni inom 15 minuter och stöd ges på plats inom 1–12 timmar beroende på geografi, ort och tidpunkt. I ett akut läge vägleds chefer och får anpassad hjälp.

Efter en kris – fortsatt stöttning 

  • Fortsatt stöd efter den akuta fasen genom såväl individuellt anpassade insatser, som insatser på gruppnivå.
  • Psykologisk och medicinsk bedömning vid behov.

Stöd till arbetsplatsen under corona


Previa erbjuder utökat stöd, tjänster och utbildning för hela företaget och för enskilda medarbetare – både med anledning av omställningar på arbetsplatsen och av att många jobbar hemma.

Förfrågan


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag göra beställningsförfrågan direkt online. Beskriv dina önskemål och behov så kontaktar vid dig för mer information.