""

Ett hållbart arbetsliv

Vi har samlat konkreta tips inom arbetsmiljö, ledarskap, hälsa, rehabiliteringen och krishantering. Allt för att ni enklare ska kunna skapa en hållbar företagskultur och hälsofrämjande arbetsplats.

Börja arbeta systematiskt med arbetsmiljön

För att underlätta för er att komma i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen har vi tagit fram stöd och verktyg inom 4 viktiga delar, som alla hör ihop. Skriv ut, dela ut och checka av. Allt finns samlat här, så att ni vet vart ni kan vända er.

Tipsen har tagits fram i en process där alla Previas anställda varit engagerade. Här ingår arbetsmiljöingenjörer, beteendevetare, ergonomer, fysioterapeuter, företagsläkare, företagssköterskor, hälsoekonomer, hälsoutvecklare, organisationskonsulter, psykologer och telefonsjuksköterskor. Det är alltså summan av en omfattande kunskaps- och erfarenhetsbas ni har framför er. 

""

Vad säger lagen om arbetsmiljön

Alla arbetsgivare omfattas av Arbetsmiljö­verkets föreskrifter om ett hållbart arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1. Hållbara arbetsplatser uppstår i relation mellan organisation, ledarskap, medarbetare och arbetsmiljö. Varje del har betydelse och bidrar till helheten. 

För att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv räcker det inte med punktinsatser – det handlar om att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor och att låta arbetet genomsyra hela organisationen. Hur ser arbetsmiljön ut? Hur arbetar vi hälsofrämjande? Hur hanterar vi kriser om något händer och hur följer vi upp rehabiliteringen? 

Lagen om SAM i korthet

  • Arbetsgivaren ska undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. 

  • Arbetsmiljöarbetet ska omfatta den fysiska arbetsmiljön,  den sociala och organisatoriska arbetsmiljön.

  • Arbetsgivaren kan delegera till chefer eller arbetstagare att verka för en bra arbetsmiljö. Arbetsgivaren är skyldig att se till att dessa personer har de kunskaper som krävs.

  • Arbetsgivaren ska så fort som möjligt göra vad som behövs för att förebygga ohälsa och olyckor, för att få en bra arbetsmiljö. De åtgärder som inte genomförs på en gång ska skrivas ner i en handlingsplan. I denna plan ska anges när åtgärderna ska vara genomförda och vem som ser till att de genomförs.

  • Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning.

Beställ vår handbok


I Previas handbok för ett hållbart arbetsliv delar vi med oss av våra bästa tips till alla som verkar för välmående och välfungerande medarbetare och organisationer.

Ladda ner eller beställ handboken

Våra tjänster


Våra tjänster riktar sig till medarbetare, chefer och organisationer. Vi erbjuder allt från hälsofrämjande insatser till organisationsutveckling och krishantering.

Mer om våra tjänster

Arbetsmiljö

Använd våra tips kring den fysiska, sociala- och organisatoriska, aktivitetsbaserade och digitala arbetsmiljön.

Tips för att arbeta med arbetsmiljön

Ledarskap

Använd våra tips för att utveckla ert ledarskap, engagera era medarbetare och utveckla organisationen. 

Tips för ledarskapet 

Krishantering 

Använd våra tips för att hantera konflikter och kränkande särbehandling, svåra samtal, samt kriser och tillbud.

Tips för krishantering

Rehabilitering

Använd våra tips för att på bästa sätt ta hand om rehabilitering.

Tips för effektiv rehab

Hälsa

Använd våra tips för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats, motverka stress, psykisk ohälsa och missbruk av alkohol och droger. 

Tips för att arbeta med hälsan