Om statistik och stöd i Sjuk och Frisk

Frågor och svar om Previas onlinetjänst för Sjuk och Frisk-statistik. Här får du veta mer om begrepp och beräkningar för dagsläge, historik och trender på medarbetar- och organisationsnivå för dig som chef.

Vanliga frågor om Händelser (notiser)

Vad menas med notisen "Upprepad korttidsfrånvaro"?

När en medarbetare har tre eller fler korttidsfrånvarotillfällen (sjukfrånvaro kortare än 15 dagar) under den senaste 6-månadersperioden (de senaste 183 dagarna) visas en notis.

Vad ska jag som chef göra när en medarbetare har upprepad korttidsfrånvaro?

Upprepad korttidsfrånvaro är en stark indikation på en kommande långtidssjukskrivning. Previa har tagit fram några tips på vad du som chef kan göra för din medarbetare. Tipsen hittar du i notisen under "Läs mer". Glöm inte att ta bort riskmarkeringen när du är klar.

Vad menas med notisen "Arbetsrelaterad frånvaro"?

Notisen visas om medarbetaren i sin sjukanmälan har angett att frånvaron upplevs som orsakad av arbetet, eller om ett annat ärende kopplat till medarbetaren anger arbetsrelaterad orsaker.

Vad menas med notisen "Långtidsfrånvaro"?

Notisen långtidsfrånvaro skapas för medarbetare med en öppen sjukfrånvaro som är 15 dagar eller längre, utan hänsyn till frånvarograd.

Vad ska jag som chef göra när en medarbetare har långtidsfrånvaro?

I notisen finns lite tips på vad du som chef ska göra när en medarbetare är långtidssjukskriven. Det finns även en länk till Försäkringskassan. 
Glöm inte att ta bort riskmarkeringen när du är klar.

Kan jag välja tidsperiod själv?

12 månader är förvalt på samtliga rapporter. Det kommer att bli möjlig att välja anpassad tidsperiod i kommande version.


Det här ser du i Idag-vyn

Nya frånvarande idag

Här visas medarbetare med samma första frånvarodag som dagens datum. Friskanmälningar samma dag som första frånvarodag visas som frånvarande hela dagen och visas även då som "Nya frånvarande idag". 

Frånvarande totalt

"Frånvarande totalt" visar totalt antal medarbetare som är korttidsfrånvarande, långtidssjukskrivna eller hemma för vab. Här visas frånvaro som infaller från och med ”Sjukanmälan gäller från”, till och med ”Sista frånvarodag” med dagens datum och alla registrerade anmälningar de kommande sju dagarna. Första och sista frånvarodag kan anges med eller utan klockslag och medarbetaren räknas då frånvarande hela dagen.

Upplevd arbetsrelaterad frånvaro

När medarbetaren gör sjukanmälan online eller via telefon ställs frågan: "Upplever du att din frånvaro är orsakad av arbetet?" Om frågan besvaras "ja" registreras det som arbetsrelaterad frånvaro och visas med en notis i statistikverktyget. Informationen är inte att jämföras med arbetsrelaterad frånvaro bedömd av läkare.

Frånvarotillfällen fördelat på orsak

Här visas antal frånvarotillfällen per frånvaroorsak för alla pågående sjuk- och vab-ärenden. Avslutade ärenden inkluderas inte i den här sammanställningen.

Chefer och HR har olika behörighet och tillgång till statistik i onlinetjänsten. Här kan du läsa mer om HR-vyn.

Vill du få hjälp?

Medarbetare tillbaka idag

Friskanmälda medarbetare med sista frånvarodag dagen innan dagens datum visas här – vilket innebär att de är tillbaka på arbetet idag (beroende på kalenderdag och schema). Håll pekaren över siffran för att se vilka medarbetare som är tillbaka idag.

Planerade återkomster kommande 7 dagarna

Visar antal medarbetare som är planerade att komma tillbaka till arbete de kommande sju dagarna inklusive dagens datum – som inte är friskanmälda.

Frånvarohistorik – antal medarbetare frånvarande senaste 7 dagarna

Grafiken visar antal medarbetare som varit frånvarande de senaste 7 kalenderdagarna med jämförelse samma period föregående år. Håll pekaren över grafen för att se aktuellt antal medarbetare innevarande år.

Frånvarande idag

Här listas alla medarbetare med pågående frånvaro sorterat på när frånvaroanmälan gäller från och med. Klockslag tillgängligt genom att bocka i rutan ”Visa klockslag”. Orsak till frånvaron visas också om medarbetaren tillåtit detta. Friskanmälda medarbetare ligger kvar till det klockslag som gäller för sista frånvarodag. Passerar ett sjukärende 15 dagars frånvaro listas medarbetaren under "Långtidsfrånvarande" längst ner i listan. 

Välj respektive namn för att se all information om vald medarbetare och ärenden.

Passeras beräknad återkomst och inget nytt datum rapporteras till Previa Sjuk och Frisk blir datumet gråmarkerat. Här kan medarbetaren behöva göra en förlängd frånvaroanmälan eller friskanmäla sig.

Fördelning Män och Kvinnor i procent

Procenttalen visar könsfördelning av alla frånvarande medarbetare,  både sjuk- och vab-ärenden. Antal män respektive kvinnor är dividerat med totalt antal tillfällen.

 

Det här ser du i Analys-vyn

Frisknärvaro i procent

Andelen medarbetare som inte varit hemma för egen sjukdom de senaste 12 månaderna av totala antalet medarbetare på vald enhet. Jämförelse med hela företaget.

Korttidsfrånvaro i procent

Andel frånvarodagar i intervallen 1–14 dagar dividerat med totalt antal anställningsdagar med hänsyn till tjänstgöringsgrad för vald period på vald enhet. Jämförelse med hela företaget.

Långtidsfrånvaro i procent

Andel frånvarodagar i intervallen >15 dagar dividerat med totalt antal anställningsdagar med hänsyn till tjänstgöringsgrad för vald period på vald enhet. Jämförelse med hela företaget.

Total frånvaro i procent

Den totala frånvaron i procent anger totalt antal frånvarodagar (kort- och långtid) dividerat med totalt antal anställningsdagar med hänsyn till tjänstgöringsgrad för vald period på vald enhet. Jämförelse med hela företaget.

Sjukfrånvarodagar per medarbetare

Anger hur många dagar i snitt en medarbetare varit frånvarande till följd av egen sjukdom. Talet räknas ut genom att dividera totala antalet frånvarodagar under vald tidsperiod och enhet med antalet anställda under samma period med hänsyn till frånvarograd. Jämförelse med hela företaget.

Sjukfrånvarodagar per korttidsfrånvaro

Anger det totala antalet sjukfrånvarodagar (som är mindre än 15 dagar) under vald tidsperiod och enhet dividerat med antalet sjukärenden (som är mindre än 15 dagar) under vald tidsperiod, med hänsyn till frånvarograd. Jämförelse med hela företaget.

Sjukfrånvarotillfällen per medarbetare

Totala antalet frånvarodagar under vald tidsperiod och enhet dividerat med antalet anställda under samma period. Hänsyn tagen till frånvarograd. Jämförelse med hela företaget.

Trend frånvaro senaste 12 månaderna?

Frånvaro i procent är andelen sjuk- respektive vab-dagar av totala antalet anställningsdagar under vald tidsperiod, med hänsyn tagen till frånvarograd och tjänstgöringsgrad. Som jämförelsetal visas samma beräkning med summering sjukfrånvaro, vab och sjukfrånvaro föregående år.

Sjukfrånvarotillfällen med sjukfrånvarodagar?

Anmälningar om egen sjukdom, summering av sjuktillfällen under vald tidsperiod och enhet/er och den totala sjukfrånvaron i dagar är den totala frånvaromassan på samtliga ärenden som har frånvaro under vald tidsperiod och enhet/er, med hänsyn tagen till frånvarograd. Samtliga dagar som genererats under vald period summeras.

Frånvarotillfällen fördelat på kategori?

Antal frånvarotillfällen per orsakskategori på samtliga ärenden (öppna och stängda) med inklusive så kallade länkade ärenden, dvs  en medarbetare har blivit sjuk igen inom 5 dagar från förra sjuktillfället eller en medarbetare har ändrat sin frånvarograd, tex från 100 % till 50 %. Länkade ärenden räknas ej som ett ärende/tillfälle utan huvudärendet (första sjukfrånvarotillfället) redovisas som ett ärende/tillfälle.

Sjukfrånvarotillfällen med orsak?

Antal frånvarotillfällen per frånvaroorsak på samtliga ärenden (öppna och stängda) med med inklusive så kallade länkade ärenden, dvs  en medarbetare har blivit sjuk igen inom 5 dagar från förra sjuktillfället eller en medarbetare har ändrat sin frånvarograd, tex från 100 % till 50 %. Länkade ärenden räknas ej som ett ärende/tillfälle utan huvudärendet (första sjukfrånvarotillfället) redovisas som ett ärende/tillfälle.

Har du andra frågor?

Kontakta oss online här på sidan eller på telefon 0771-45 00 56 vardagar 08:00–17:00.

Mer om Sjuk och Frisk-tjänsten