Förstadagsintyg

Första steget för att få ett beslut om förstadagsintyg är att genomgå en utredning. En bedömning av medarbetarens höga korttidsfrånvaro ses då över och lägger grunden för beslutet om intyget.

Stöd och rehabilitering

Ett förstadagsintyg är ett intyg från läkare eller tandläkare som du som arbetsgivare kan begära av medarbetaren vid särskilda skäl. Det kan vara skäl som upprepade korta sjukperioder eller välgrundad anledning att misstänka fusk.

Intyget styrker nedsättning av arbetsförmåga och kan begäras den sjunde kalenderdagen efter sjukanmälan i en pågående sjukperiod, eller från och med den första dagen av varje kommande sjukperiod enligt lagen om sjuklön (1991:1047), § 10 a. Begäran ska vara skriftlig och en utredning lägger den beslutsfattande grunden för intyget. 

Så går utredningen av förstadagsintyget till

Fördelarna med ett förstadagsintyg är att medarbetaren kan bli medveten om sitt sjukfrånvaromönster och du som arbetsgivare kan förväntas få lägre korttidsjukfrånvaro. Ni får en bättre förmåga att bedöma arbetsförmågan och öka möjligheten till anpassade arbetsuppgifter.

 1. Telefonsamtal mellan arbetsgivare och rehabsamordnare 

  Utredningen börjar med ett telefonsamtal mellan dig som arbetsgivare och en rehabsamordnare hos oss. Vi går tillsammans igenom medarbetarens sjukfrånvaromönster.
 2. Förslag på aktiviteter

  Baserat på problematiken som lyfts under telefonsamtalet får du förslag på aktiviteter som rör medarbetaren, det kan vara ett bedömningssamtal för medarbetaren tillsammans med rehabsamordnaren från oss, provtagning hos våra företagssköterskor eller medicinsk utredning hos våra företagsläkare. Det blir ett underlag som ligger till grund för beslutet. 
 3. Beslut om förstadagsintyget tas

  Om beslut om förstadagsintyg tas får din medarbetare skriftlig och muntlig information (av dig och/eller oss på Previa) om hur man går tillväga för att få förstadagsintyget utfärdat vid första sjukdag.

Så går utfärdandet av förstadagsintyget till

Om du inte gjort utredningen via oss behöver vi en kopia på det beslut ni fått, sedan sätter vi igång processen med din medarbetare. 

 1. Medarbetaren bokar in tid för arbetsoförmågeutredning

  Medarbetaren bokar in en tid med oss under samma förmiddag som sjukanmälan görs. Vi gör då en arbetsoförmågebedömning tillsammans med en företagssköterska och/eller företagsläkare från oss. Du som arbetsgivare ansvarar för att ge medarbetaren kontaktuppgifter till oss, så att bokningen blir smidig.

 2. Återkoppling

  Efter att medarbetaren varit på besök återkopplar företagssköterskan eller företagsläkaren muntligt resultatet av arbetsoförmågebedömningen och utfärdar förstadagsintyget. I intyget ska det tydligt framgå vem som utfärdat det, speciellt om det inte är en företagsläkare.

Beställ


Här kan du som chef och behörig beställare på ditt företag beställa tjänster direkt online. Efter att du har gjort din beställning skickar vi en bekräftelse med e-post.

Vill du veta mer?


Hör gärna av dig om du vill veta mer om tjänsten eller hur vi kan ge stöd till verksamheten.