Vaccinet mot influensa är slut på Previa. Vi kan därför inte göra nya bokningar för vaccination. Tillhör du riskgruppen eller har frågor om influensavaccin – vänd dig till din vårdcentral eller 1177.


Krisstödstjänster

Att hantera en kris på ett optimalt sätt handlar om att vara väl förberedd och att snabbt vidta rätt åtgärder när krisen är ett faktum. Previa hjälper till att skapa väl fungerande organisationer för krisarbete och erbjuder kvalificerat stöd både före, under och efter en kris. 

Krishantering

Ett bra omhändertagande i krissituationer får inte bara omedelbart stabiliserande effekter, utan har också en långsiktigt positiv inverkan på relationen mellan chefer och medarbetare.

Via krisstödstjänster får du ett starkt komplement till din egen krisorganisation genom tillgänglighet, stöd, kompetens, bedömning och rådgivning. Previa är en av Sveriges största aktörer inom psykosocialt krisstöd, med lång erfarenhet från hantering av bland annat individuella kriser, olyckor, hot- och våldssituationer, organisatoriska kriser och katastrofhändelser.

Innan något händer

Innan något händer kan vi hjälpa dig med att förbereda och krissäkra organisationen genom utbildning och information utifrån krav och intentioner i AFS 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd”. Vi bidrar med att formulera krisplan, skräddarsy utbildningar för chefer/ arbetsledare/ krisgrupper, genomföra processledda scenarioövningar och utbilda medarbetare i Första hjälpen.  

Under krisen – krisstöd dygnet runt

Krisstöd ger tillgång till en telefonjour som är öppen dygnet runt eller dagtid dit medarbetare och chefer snabbt får kontakt med Previas krisspecialister. Där erbjuds omedelbar handledning i att hantera krisen. Krisspecialisten gör en bedömning av situationen och kan förutom chefsstödet rekommendera fler insatser om det anses vara nödvändigt. Genom denna beredskapstjänst får du snabbt, professionellt stöd för att kunna göra rätt bedömningar i ett utsatt läge.

Du får garanterat kontakt med Previas krisspecialister inom 15 minuter och stöd ges på plats inom 1-12 timmar beroende på geografi, ort och tidpunkt. I ett akut läge vägleds chefer och får anpassad hjälp till direkt och indirekt drabbade.

Krisjour eller krisstöd – det här ingår

  • Tillgänglighet dygnet runt
  • Chefshandledning via telefon
  • Krishantering och professionell bedömning, eventuellt bokning av samtal
  • Akut insats på plats vid extraordninära händelser

Efter en kris 

Vi fortsätter att ge stöd efter den akuta fasen genom såväl individuellt anpassade insatser som insatser på gruppnivå. Vid behov kan vi erbjuda psykologisk och medicinsk bedömning.

Tips - så kan du hantera en kris på arbetsplatsen

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss. Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund.

Vem är du?