Handledning och stöd för chefer

Handledning för chefer, chefsstöd och arbetsmiljöfokuserad chefshandledning. Previa har erfarna handledare och coacher som stöttar och vägleder dig som chef i ditt ledarskap och i ditt arbetsmiljöarbete. Du får konkret och användbart stöd som bidrar till att öka prestation genom utveckling av ditt ledarskap, din arbetsmiljö och dig själv.

Ledarskap

Via våra utbildningar får du konkret och direkt användbar information om vilka förutsättningar och insatser som behövs för att bland annat skapa en välmående arbetsmiljö, bli en bättre chef och utveckla dig själv.

Chefshandledning

Få handledning, personlig utveckling, stöd och vägledning i ledarskapet utifrån dina behov. Genom Chefshandledning får du via Previas experter hjälp att komma framåt i din ledarutveckling.

Så går det till

  • Vid första samtalet går vi igenom dina behov och önskemål av chefshandledning och prioriterar dina viktigaste utvecklingsområden. Även en förberedande måldiskussion diskuteras. 
  • Därefter följer tre handledningstillfällen där dina prioriterade utvecklingsområden är i fokus. Antal tillfällen, längd och frekvens kan justeras utifrån behov och målsättning. Uppföljningsbara mål sätts och du får konkreta tips på nya färdigheter i ditt uppdrag som chef och ledare. Mellan tillfällena ges uppdrag att tillämpa de nya färdigheterna i den egna verksamheten. Vi reflekterar även kring personliga utvecklingsområden som har betydelse för ditt uppdrag som chef. 
  • Handledningen avslutas med uppföljning av satta mål.

Arbetsmiljöfokuserad chefshandledning

Previas Arbetsmiljöfokuserade chefshandledning bygger på AFS 2015:4 – föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö som hjälper dig att ta steget från vad som ska göras till hur det ska göras. I handledningen får du stöd i att säkra och utveckla ett bra arbetsmiljöarbete. Genom ökad kunskap om hur arbetsmiljöfaktorer påverkar mående och prestation kan ditt ledarskap stärkas och förbättras. Metoden kan användas strategiskt i förebyggande syfte eller som en konkret insats vid en eller flera utmaningar i arbetsmiljöarbetet.

Så går det till

  • Uppstartsmöte med genomgång av aktuell arbetsmiljösituation inom chefens ansvarsområde med utgångspunkt i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön – AFS 2015:4.
  • Nulägesanalys med fokus på organisatoriska och sociala faktorer, samt på ledarskapsaspekter som vi vet påverkar hälsa och arbetsmiljö. Utvecklingsbehov identifieras samt mål och ramar för den fortsatta handledningen sätts.
  • Handledningstillfällen – utgångpunkten är tre tillfällen à 1,5 timme. Antal, längd och frekvens kan justeras utifrån behov och målsättningar. I handledningen får du konkreta tips på nya färdigheter i ditt uppdrag som chef och ledare. Mellan handledningstillfällena ges även uppdrag att tillämpa de nya färdigheterna i den egna verksamheten.

  • Handledningen avslutas med uppföljning av uppsatta mål.

Chefscoaching

Ett gott ledarskap är en nyckel till goda prestationer och trivsel i alla organisationer. Previas chefscoaching är en kraftfull process där du som chef utmanas att bli medveten om vart du vill och vad du behöver göra för att nå dina mål. Chefscoachingen är lösningsfokuserad och resultatorienterad och bygger på ett samspel mellan chefen och coachen. Varje coachprocess följer Previas baskoncept och skräddarsys efter den enskilda chefen.

Så går det till

  • Uppstartsmöte där du och din coach kartlägger nuläget, ser över mål och visioner, skapar konkreta mål på kortare och längre sikt. Målsättningen med chefscoachingen klargörs. 
  • Coachingtillfällen sker regelbundet utifrån överenskommelse om antal, längd och frekvens beslutas i samråd. Vanligtvis 3- 6 coachingtillfällen. Vid varje tillfälle beslutas vilka fokusområden som ska prioriteras, nya delmål sätts och uppföljning sker kontinuerligt. 
  • Chefcoachingen avslutas med uppföljning av uppsatta mål

Chefsstöd

Som chef kan du behöva avlastning och stöd när något hänt på ditt arbete och/eller privat. Genom chefsstödet får du på ett lättillgängligt och snabbt sätt stöd och vägledning. Stödet kan avse både din egen situation i uppdraget som chef, ditt ansvar för medarbetare eller frågor som rör den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det kan även handla om privata frågor.

Så går det till

Du ringer direkt till Previa, utan att behöva meddela företaget eller din chef. Om bokningen görs före 14:00 får du tid för samtal samma dag mellan klockan 16:00 och 19:00 – annars dagen efter under samma tid. Du blir då uppringd av en beteendevetare eller psykolog med expertkunskap i chefs- och ledarskapsrelaterade frågor för samtal och vägledning. Du kan få två samtal á 30 minuter.

Vill du veta mer om tjänsten?

Fyll i namn, e-post och din fråga så hör vi av oss.

Om ditt företag inte har avtal med Previa kan du enkelt få ett avtalsförslag: bli kund
Vill du ändra en bokad tid eller komma i kontakt med Previa: kontakta oss

Vem är du?