Gör ditt ärende online. Du kan ändra och avboka tid direkt på webben. För frågor använd våra säkra formulär: Kontakta oss eller till din ort.


Konflikter och kränkande särbehandling

En arbetsplats måste vara rustad för att hantera konflikter mellan medarbetare. Kunskap är nyckeln för att nå nolltolerans mot konflikter, trakasserier och mobbning. Det kräver både tydlighet hos chefer och engagemang hos medarbetare.

Krishantering

Använd våra tips för att ta hand om konflikter och kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Tipsen är framtagna i en process med våra organisationskonsulter, beteendevetare och psykologer.

Hantera konflikter och kränkande särbehandling 

 1. Var tydlig och förberedd

  Tydliga roller och en öppen kultur som uppmuntrar konstruktiv återkoppling minskar risken för att konflikter ska uppstå. Men, när människor gör saker tillsammans finns alltid risk för motsättningar. Se till att vara förberedd, till exempel genom att ha en konflikthanteringsplan. Det gör det lättare att agera tidigt och konsekvent vid konflikter. 

 2. Var tydlig med vad policyn gäller

  Alla arbetsplatser ska ha en tydlig policy med information och rutiner gällande kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier. Se till att alla medarbetare – chefer såväl som anställda – vet vad det är som gäller. Policyn ska även informera om vem man tar kontakt med om man utsätts, eller om man misstänker att någon annan gör det. 

 3. Ta tag i konflikter på jobbet direkt 

  Konflikter tenderar att eskalera. Agera direkt om det finns misstanke om en begynnande konflikt eller om en medarbetare blir illa behandlad. Ju tidigare du tar tag i frågan, desto lättare att hitta en konstruktiv lösning. Det kostar ingenting att fråga en gång för mycket, men att vänta i rädsla för att agera förhastat kan stå verksamheten dyrt. 

 4. Fokusera på behoven hos medarbetarna

  Ofta uppstår konflikter när en människa upplever att andra står i vägen för de egna målen och behoven. Lösningen handlar därför ofta om att hitta vägar att tillfredsställa de inblandades behov. Se därför till att var och ens behov verkligen hamnar på bordet. Ställ frågan: Vad är viktigt för dig i det här sammanhanget för att du ska må bra och nå dina mål? 

 5. Våga prata om företagskulturen och jargongen

  När det kommer till sexuella kränkningar och trakasserier finns det ofta en skillnad mellan vad människor uppfattar som en kränkning. Det är ett komplext område. Involvera medarbetarna och ta diskussionen: Hur är det på vår arbetsplats? Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss? Var tydlig med vilket språk som är acceptabelt och inte acceptabelt. 

 1. Främja öppenhet på arbetsplatsen

  Det kan vara väldigt tufft för en utsatt medarbetare att berätta vad hon eller han varit med om. Att bli utsatt för kränkningar eller trakasserier präglas ofta av skam- och skuldkänslor och det är inte ovanligt att den utsatte tar på sig skulden för det som skett. Uppmuntra medarbetare att våga prata, till exempel genom att ta upp ämnet på möten, i medarbetarsamtal och i enkäter. 

 2. Var uppmärksam på kränkande särbehandling

  Arbetsgivare är skyldiga att agera även om den som känner sig utsatt inte själv anmäler. Om det uppstår en misstanke, till exempel genom rykten eller iakttagelser, om att någon blir utsatt för kränkande särbehandling, exempelvis förolämpningar, utfrysning eller sexuella trakasserier är arbetsgivaren skyldig att ta reda på om så är fallet. 

 3. Red ut vad som skett

  Ett första steg är att skapa en tydlig bild av det inträffade genom samtal med alla inblandade och eventuella vittnen. Var tydlig med hur processen kommer att se ut. Det är viktigt att utredningen görs diskret och med hänsyn och respekt för de inblandade.

 4. Erbjud professionellt stöd

  Att bli anklagad för att ha utsatt en annan kan komma som en chock för en medarbetare. Det är viktigt att alla får komma till tals och ge sin version av vad som skett. Erbjud krisstöd till de berörda parterna. 
 5. Ta extern hjälp vid konflikter och kränkningar

  Överväg att ta in extern hjälp från företagshälsan för att få en objektiv bedömning. Det kan vara lättare både för den utsatte och den anklagade att utredas av en oberoende part. 

Till tipsen för att hantera kriser och tillbud

Två äldre kvinnor på buss tittar på samma mobil

Konflikthantering


Vi hjälper er att reda ut konflikter. Ni får en kartläggning på vad motsättningarna handlar om och vilka faktorer som ligger bakom. Beteenden, känslor och motivation att hantera konflikten undersöks och ni får en rekommendation på åtgärder. 

Tjänsten Konflikthantering